Splošni prodajni pogoji

  1. Temeljna določila
  2. člen

   

  S temi pogoji se Elektro Štumpfl, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: prodajalec), in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih za tekoče in nemoteno medsebojno poslovanje.

   

  1. člen

   

  Prodajalec prodaja izdelke in izvaja storitve kupcem samo v skladu s temi pogoji.

  Določila kupčevih splošnih poslovnih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru, niti če jih prodajalec izrecno ne zavrne.

   

  1. člen

   

  Prodajalec uporablja za hitrejši razvoj poslovne komunikacije s kupcem, za obdelavo poslovne dokumentacije in poslovnih dogodkov računalniško obdelavo podatkov.

  V zvezi s tem prodajalec jamči kupcu, da bo vse podatke, ki so mu posredovani v zvezi z medsebojnim poslovnim razmerjem, uporabljal izključno interno, znotraj podjetja in v omenjenem obsegu, to je za potrebe računalniške obdelave določenega poslovnega dogodka.

   

  1. člen

   

  Prodajalec bo poskrbel tudi za spoštovanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS št.: 86/2004), zlasti pa za to, da omenjeni podatki ne bodo dostopni tretjim nepooblaščenim osebam.

   

  1. člen

   

  Za naročila investicijske opreme, kompletnih objektov in specifičnega neserijskega blaga se stranki dogovorita o posebnih prodajnih in plačilnih pogojih.

   

    

  1. Splošni prodajni pogoji

   

  2.1.Način medsebojnega sporazumevanja in dogovarjanja

   

  2.1.1. Ponudba

   

  1. člen

   

  Prodajalec bo na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja kupcu v najkrajšem času izdelal ponudbo, ki je za prodajalca zavezujoča (rok veljavnosti ponudbe je naveden na ponudbi),

  če vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme.

  V vseh drugih primerih prodajalčeva ponudba ni obvezujoča.

  Ponudba prodajalca se smatra za poslovno skrivnost.

  Njeno razmnoževanje, kopiranje in seznanjanje tretjih oseb z njeno vsebino je prepovedano.

   

  1. člen

   

  Različna dokumentacija, ki jo prodajalec priloži k ponudbi, na primer slike, skice, risbe, podatki o teži, zmogljivosti in podobno, je samo informativne narave in prodajalca ne zavezuje, razen če prodajalec pisno obvesti kupca, da je priložena dokumentacija obvezujoče narave.

  Na dokumentaciji, omenjeni v prejšnji točki, obdrži prodajalec avtorsko pravico.

  Kupec ne sme v nobenem primeru omenjene dokumentacije razmnoževati, razpečavati ali kako drugače seznanjati z njo tretje osebe.

  Prodajalec si pridržuje pravico konstrukcijskih sprememb na izdelkih.

   

  2.1.2. Naročilo

   

  1. člen

   

  Kupec daje prodajalcu naročila blaga pisno.

  Naročilo mora vsebovati: točen naslov prejemnika in plačnika blaga, davčno številko, nazive in količine naročenega blaga, želen dobavni rok, način odpreme, način plačila in druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

   

  1. člen

  Izjemoma so lahko naročila kupca tudi ustna.

  V tem primeru kupec prevzema riziko, da naročilo ni skladno z njegovimi pričakovanji oz. če pride do nesporazuma s prodajalcem.

   

  1. člen

   

  Kupec se zavezuje, da je naročilo izstavljeno v smislu 3. odstavka 45. člena (za družbe z omejeno odgovornostjo in druge družbe) oziroma 5. odstavka 73. člena (za podjetnike) Zakona o gospodarskih družbah.

   

  1. člen

   

  Naročilo kupca je sprejeto takrat, ko ga prodajalec pisno potrdi.

  Vsi nadaljnji pogovori med prodajalcem in kupcem (po telefonu, telefaksu ali ustni dogovori) kakor tudi kasnejše spremembe in dopolnitve teh dogovorov so veljavni samo, če jih prodajalec pisno potrdi.

   

  1. člen

   

  Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec pisno potrdil, enostransko odstopi, mora poravnati vse stroške, nastale v zvezi z naročilom.

   

   

  2.1.3. Potrditev naročila

   

  1. člen

   

  Prodajalec potrdi naročilo kupcu najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema naročila.

  Potrditev naročila mora vsebovati označbo blaga in naziv, ceno za blago, predviden dobavni rok, naslov plačnika blaga in prejemnika blaga, način transporta, številko kupčevega naročila in plačilne ter druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

   

  1. člen

   

  Rok za sprejem potrditve naročila je 7 dni od dneva izstavitve.

  Prodajalec je vezan na potrditev naročila do izteka roka, ki je določen za njen sprejem.

  Kupec mora svoje pripombe posredovati prodajalcu v 3 delovnih dneh od izdaje potrditve.

  Če kupec v tem roku pisno ne zahteva sprememb ali od naročila ne odstopi, bo prodajalec menil, da se strinja s pogoji iz potrditve naročila.

   

  1. člen

   

  Če ima prodajalec blago na zalogi in če so izpolnjeni vsi drugi pogoji, bo prodajalec v 3 delovnih dneh odposlal naročeno blago na naslov kupca oziroma prejemnika blaga.

  V primeru, da blaga, ki je naročeno, ni na zalogi, bo prodajalec dobavil le-to v ponudbi navedenem dobavnem roku.

   

   

  2.1.3.1. Cene

   

  1. člen

   

  Cene so veleprodajne, EXW skladišče prodajalca, oblikovane na podlagi cen proizvajalcev materiala in naprav, cen delovnih ur, vkalkuliranih stroškov poslovanja in drugih stroškov.

  Če plačilo ni zavarovano, si pred iztekom dobavnega roka pridržujemo pravico do spremembe cen, če se spremeni katera od gornjih kalkulacijskih osnov.

   

  1. člen

   

  Cene so brez davka na dodano vrednost. DDV se obračuna posebej, kar je razvidno iz dokumentov. DDV je obračunan v smislu veljavne zakonodaje.

   

  2.1.3.2.  Rabat

   

  1. člen

   

  Prodajalec kupcu načeloma ne priznava rabata.

    

  1. člen

   

  Izjemoma bo prodajalec kupcu priznal rabat na podlagi medsebojnega poslovanja (promet, redno plačevanje, obseg naročila ...).

  Prodajalec bo tako dogovorjen rabat obračunal na vsakem računu posebej in ga takoj odbil od zneska računa.

  Višina rabata mora biti vnaprej pisno dogovorjena.

   

  2.1.3.3.  Dobavni rok

   

  1. člen

   

  Dobavni rok začne teči z dnem, ko prodajalec odpošlje kupcu pisno potrditev naročila pod pogojem, da je kupec predhodno izpolnil vse svoje obveznosti, zlasti da je predložil prodajalcu svoje dokumente, dovoljenje in druge listine, ki jih mora preskrbeti kupec, ter da je v celoti vplačal avans, če je dogovorjen.

   

  1. člen

   

  Velja, da je prodajalec spoštoval dobavni rok, če je pred njegovim iztekom odposlal blago iz skladišča oziroma obvestil kupca o tem, da je blago pripravljeno za odpremo.

   

  1. člen

   

  Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok ob nepredvidenih ovirah ali dogodkih, ki niso odvisni od njegove volje, ter ob višji sili ne glede na to, ali nastanejo le-ti pri njem, proizvajalcu ali njegovih poddobaviteljih.

  Dobavni rok se podaljša za trajanje ovire ali dogodkov.

   

  1. člen

   

  Prodajalec spoštuje dogovorjen dobavni rok, če je kupec izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti.

   

  1. člen

   

  Če je zamuda pri izdobavi nastala izključno po prodajalčevi krivdi in je zaradi tega kupec imel škodo, ima kupec pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % za vsak polni teden zamude, vendar skupaj največ 5 % od vrednosti tistega dela blaga, ki ga kupec zaradi zamude pri izdobavi ni mogel pravočasno uporabiti.

   

  1. člen

   

  Če kupec uveljavlja plačilo pogodbene kazni, mu ugasne pravica do uveljavljanja vseh drugih odškodninskih zahtevkov.

   

  1. člen

   

  Škoda, ki bi kupcu nastala zaradi zamude z dobavo naročenega blaga, ne bremeni prodajalca.

   

    

  2.1.4. Odprema in transport blaga

   

  1. člen

   

  Prodajalec prodaja blago kupcu na pariteti EXW skladišče prodajalca v Slovenj Gradcu, naloženo na transportno sredstvo kupca ali po kupcu izbranega prevoznika ali špediterja.

  Prodajalec se obvezuje, da bo po naročilu in na stroške kupca najustrezneje organiziral prevoz blaga do želenega kraja.

  Poštnino zaračunamo po veljavnem ceniku Pošte Slovenija, d. o. o., ali za večje pošiljke po ceniku logističnega podjetja, ki bo pošiljko dostavilo.

   

  1. člen

   

  Prodajalec bo kupca obvestil o dnevu predaje blaga.

  Vrsto in količino blaga skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik na nakladalnem mestu.

  Riziko zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide s prodajalca na kupca v trenutku, ko kupec prevzame blago.

   

  1. člen

   

  Prodajalec izroči blago kupcu v posest z neposredno izročitvijo blaga oziroma v trenutku, ko ga preda v posest izbranemu prevozniku ali špediterju.

  V last kupcu pa v trenutku plačila celotne kupnine.

   

   

  2.1.5. Embalaža

   

  1. člen

   

  Prodajalec zaračunava kupcu embalažo v polni vrednosti enako kakor proizvajalec prodajalcu. 

   

   

  1. Plačilo

   

  3.1. Zavarovanje plačil

   

  1. člen

   

  Prodajalec lahko zahteva od kupca garancijo za plačila v obliki bianco menice in menične izjave, ki jo lahko prodajalec unovči samo, če je kupec zamudil več kot pet dni s plačili zapadlih računov.

  Prodajalec se obveže, da bo kupca o unovčitvi pravočasno obvestil.

   

  1. člen

   

  Kupec bo na prodajalčevo zahtevo dokument iz prejšnjega odstavka poslal prodajalcu hkrati s podpisano pogodbo ali ob prvem naročilu.

  Prodajalec mu prejem pisno potrdi.

   

   

  3.2. Nastanek dolžniško-upniškega razmerja (DUR)

   

  1. člen

   

  Stranki sta sporazumni, da nastane DUR z dnem prevzema blaga oziroma z dnem odpreme po pošti ali z drugim transportnim sredstvom.

  Prodajalec se obvezuje poslati račun v 7 dneh od dneva odpreme.

   

   

  3.3. Plačevanje

   

  1. člen

   

  Plačilo je izvršeno, ko prodajalec prejme denarna sredstva na svoj račun.

   

  1. člen

   

  Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bo kupec ob plačilu oziroma zavarovanju plačila pisno obvestil prodajalca, katere svoje obveznosti poravnava.

  Če prodajalec obvestila ne prejme, bo pokrival kupčeve obveznosti po vrstnem redu v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

   

   

  3.4. Zamuda pri plačilu

   

  1. člen

   

  Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih računih.

  Za nepravočasna plačila si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do plačila računa in vse stroške, ki nastanejo z morebitno izterjavo plačila.

   

  1. člen

   

  Če kupec iz neupravičenih razlogov ustavi plačevanje ali če se njegove gmotne zmožnosti poslabšajo tako, da ogrožajo plačilo kupnine, lahko prodajalec pisno obvesti kupca o tem, da šteje za zapadlo vso neplačano kupnino.

  Če kupec kljub temu ne poravna celotne kupnine ali preostalega dela kupnine v 8 dneh, lahko prodajalec razdre pogodbo ali uveljavi pridržek lastninske pravice in kot lastnik zahteva od kupca vračilo izdelka.

  V vsakem primeru pa ima prodajalec pravico zahtevati povračilo škode, ki jo je povzročil kupec.

   

  1. člen

   

  Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da v primeru iz prejšnje točke odkloni nadaljnja kupčeva naročila, čeprav jih je že potrdil.

   

  1. člen

   

  Na zamudo pri plačevanju bo prodajalec opozarjal kupca z opomini, ki mu jih bo pošiljal po svoji presoji.

  Če kupec kljub trikratnemu opozorilu (zadnji opomin pred tožbo) ne poravna svojih obveznosti, bo prodajalec ravnal v smislu 59. člena Splošnih prodajnih pogojev.

   

   

  3.5. Zamudne obresti

   

  1. člen

   

  Prodajalec bo kupcu po potrebi pošiljal obračun zamudnih obresti, ki jih mora kupec v 7 dneh pisno potrditi oziroma grajati.

  Če kupec v prej omenjenem roku tega ne stori, se upošteva, da se z izračunom strinja in da bo znesek poravnal v pogodbenem roku.

   

  1. člen

   

  Za zamudo pri plačevanju zamudnih obresti veljajo enaki pogoji kot v 42. členu.

   

   

  3.6. Kompenzacije

   

  1. člen

   

  Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne medsebojne terjatve kompenzirali pod pogojem, da bodo istovrstne (denarne) zapadle, likvidne in nesporne, do višine manjše terjatve, v presežku pa bo terjatev ostala samostojna.

  Kompenzacijo je upravičen izjaviti eden od partnerjev samoiniciativno, o tem pa mora obvestiti sopogodbenico.

  Prodajalec se prijavlja v verižne in ostale kompenzacije tako, da je poravnava dolga mogoča tudi na ta način.

   

   

    

  1. Garancija in reklamacije

   

  4.1. Jamčevanje za stvarne in očitne napake

   

  1. člen

  Prodajalec jamči, da izdelek, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak.

  Kupec mora ob prevzemu izdelka le-tega pregledati.

  Če ugotovi kakšno stvarno napako, jo mora takoj grajati.

   

  1. člen

  Prodajalec upošteva grajo stvarnih napak skladno z določilom 461. člena  Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov le, če je upravičena in če kupec o tem nemudoma (najkasneje v osmih dneh) obvesti prodajalca z zapisnikom, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

  Zapisnik mora podpisati tričlanska komisija.

  Za pošiljke, pri katerih bi vzrok za reklamacijo nastal med transportom, mora reklamacijski zapisnik sopodpisovati tudi prevoznik oziroma mora kupec predložiti zapisnik namenske železniške postaje, če je blago potovalo po železnici.

   

  1. člen

  Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 462. členom Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako in v enakem času kakor v prejšnjem odstavku.

  Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.

  Reklamacijsko blago mora kupec zadržati do rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za predisponiranje, sicer odgovarja za nastalo škodo in stroške. Kupčevo uveljavljanje reklamacije na zadrži njegove obveznosti plačila dobavljenega blaga.

  Prodajalec daje kupcu garancijo za brezhibno delovanje stvari v določenem času, in sicer v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalcu prodajalčev dobavitelj.

  Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravičen, bo prodajalec grajan izdelek zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku, kakor je bil grajan izdelek izdobavljen.

  Vsi stroški za zamenjavo bremenijo prodajalca.

   

  1. člen

  Nadaljnji kupčevi zahtevki, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni nastala na izdelku, ki je predmet dobave, so izključeni, razen če se dokaže, da je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti.

  V zvezi s prodanim blagom prodajalec odškodninsko odgovarja kupcu za nastalo škodo le v primeru, če kupec dokaže prodajalcu, da je bila škoda povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti.

   

  1. člen

  Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz naslednjih razlogov: napačnega ravnanja z napravo oziroma nespoštovanja navodil za uporabo, napačne montaže ali zagona od kupca ali tretjih nepooblaščenih oseb, škode, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila napaka.

   

  1. člen

  Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti nepooblaščena oseba.

  Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči tretjih oseb samo v nujnih primerih, tj. če je ogrožena varnost oseb ali stvari oziroma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi.

   

  4.2. Garancija za brezhibno delovanje

   

  1. člen

  Kupec ima pravico uveljavljati zahtevke iz naslova garancije za brezhibno delovanje stvari v roku, pod pogoji in tako, kot je določeno v prodajalčevi garancijski izjavi oziroma garancijskem listu.

   

  1. člen

  Kupec izgubi pravico iz naslova garancije v primerih, ki so določeni v garancijski izjavi, zlasti pa, če izdelki niso montirani strokovno oziroma v skladu z navodili za montažo in uporabo.

   

  1. člen

  Splošni garancijski rok za prodajalčev asortima izdelkov je 12 mesecev od dneva prodaje razen v primerih, ko proizvajalec daje daljši garancijski rok.

   

   

    

  1. Pridržek lastninske pravice

   

  1. člen

  Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenih izdelkih vse do popolnega plačila kupnine z obrestmi in drugimi stroški vred.

  Pridržek lastninske pravice velja tudi, če dobavljeni izdelek vgradi v kakšno drugo napravo.

   

  53.člen

  Če kupec proda izdelek, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika.

   

  1. člen

  Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev blaga, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice v vseh primerih, ko kupec ne poravna kupnine v celoti.

   

  1. člen

  Do celotnega plačila kupnine kupec oziroma naročnik v nobenem primeru ne sme dobavljenih stvari zastaviti ali kako drugače obremeniti.

   

    

  1. Odgovornost za informacije prodajalčevih zastopnikov

   

  1. člen

  Prodajalčevi zastopniki lahko dajejo kupcu ustna in pisna tehnična priporočila glede uporabe izdelka ali naprave po svoji najboljši vednosti, ki pa podjetja v ničemer ne zavezujejo.

  Izključeni so tudi vsi eventualni kupčevi zahtevki zoper podjetje, tudi odškodninski, za katere se ugotovi, da izhajajo iz napačnih informacij prodajalčevih zastopnikov.

    

   

  1. Pravica do odstopa do pogodbe

   

  1. člen

  Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso odvisni od prodajalčeve volje, ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spremeni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celoti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo novonastalim okoliščinam.

  Prodajalec bo kupca seznanil s prej navedenimi okoliščinami in mu istočasno posredoval na novo situacijo prilagojene pogoje prodaje.

   

  1. člen

  Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno.

  Razloge za odstop od naročila mora prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani.

  Če prodajalec odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati nobene odškodnine.

   

    

  1. Končne določbe

   

  1. člen

  Stranki bosta poskušali reševati vse spore, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno.

  Za reševanje vseh sporov, ki jih stranki sami ne moreta rešiti ali nočeta skleniti kompromisa, z odškodninskimi tožbami vred, je krajevno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

   

  1. člen

  Ti pogoji ostanejo v veljavi in obvezujejo stranki kljub pravni neveljavnosti njenih posameznih členov in pogojev ali določenih točk.

  Pravno praznino, ki nastane zaradi neveljavnosti posameznih členov ali določil te pogodbe, morata pogodbeni stranki nadomestiti z izpolnitvijo manjkajoče obveznosti v dobri veri in po svojih najboljših zmožnostih in poštenju v smislu pogodbenih določil.

   

  1. člen

  Splošni prodajni pogoji začnejo veljati s 1. 6. 2020 in veljajo do preklica ali izdaje novih.